Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Smlouva/obchodní podmínky o účasti na veletrhu SvatebníExpo|WeddingExpo

Pořadatel: WEDNET s.r.o., Kováků 1811/12, Smíchov, 150 00 Praha, IČ:27206343, Zastoupená: Martinem Dobešem, Jednatelem

1.Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy je nájem výstavních ploch a zabezpečení případných souvisejících služeb na základě dohody pořadatele a vystavovatele.

Pořadatel se zavazuje přenechat po dobu konání veletrhu Svatební Expo dne 18. 1. 2025 k užívání výstavní plochu v hotelu STAGES HOTEL Prague se sídlem Českomoravská 19a, 190 00 Praha 9, a vystavovatel se zavazuje tuto plochu užít v souladu s touto smlouvou a za její užití řádně a včas zaplatit.

Účelem smlouvy je prezentace vystavovatele a zprostředkování kontaktu vystavovatele se zájemci a návštěvníky veletrhu.

Tyto obchodní podmínky se vztahují vždy na termín veletrhu, uvedený v závazné objednávce (Expo leden 2025), která je potvrzena pořadatelem.

 

2.Vznik smlouvy / zaškrnutí a potvrzení obchodních podmínek v e-shopu

Smlouva mezi pořadatelem a vystavovatelem vzniká odsouhlasením obchodních podmínek na e-shopu www.shop.svatebniexpo.cz.

 

3. Přidělování, nájem a užívání výstavních ploch

1. Pořadatel rozhoduje o přidělování výstavních ploch. Velikost a umístění plochy je určeno na základě dohody smluvních stran a je uvedeno ve výběru/objednávce na e-shopu. Pokud vámi vybrané místo nebude již k dispozici, bude vám navržena alternativa. Pakliže nebudete s alternativou souhlasit, máte právo na stornování objednávkyObjednávka musí být potvrzena pořadatelem. V případě, že bude výstavní plocha pořadatelem zkrácena, má vystavovatel nárok na přiměřené snížení ceny, popř. na slevu z výstavní plochy pro příští ročník Svatebního Expa.

2. Přidělenou výstavní plochu smí vystavovatel užívat v souladu s účelem této smlouvy po celou dobu trvání veletrhu. Vystavovatel není oprávněn přenechat výstavní plochu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.

3. Vystavovatel nesmí bez předchozí domluvy s pořadatelem obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu byla oficiálně přidělena. Pokud vystavovatel přesáhne svojí vyhrazenou plochu pořadatelem a tím následně bude jinému vystavovateli přesahovat do jeho vystavovatelského prostoru je povinen mu uhradit odpovídající škodu - zmenšení vystavovatelského prostoru. Výstavní prostory jsou vyměřeny a označeny organizátorem lepící páskou. Pásku nesmí vystavovatelé mezi sebou odstranit, pokud se na tom vzájemně nedohodnou.

4. V základní ceně za nájem plochy ve vybraném termínu veletrhu jsou zahrnuty následující položky: výstavní prostor dle výběru, připojení stánku do bezdrátové počítačové sítě (Wi-Fi), zveřejnění loga mezi vystavovatele na webu svatebního Expa.

5. Vystavovateli není povolena jakákoliv jiná forma prezentace, která přesahuje vymezený vystavovatelský prostor, např. rozdávání ani umisťování letáků, vizitek a jiných propagačních materiálů v prostorách hotelu nebo v jeho bezprostřední blízkosti, pohyb hostesek v prostorách veletrhu, a to bez předchozí dohody s pořadatelem.

6. Vystavovatel může vystavovatelský prostor sdílet s jiným spoluvystavovatelem za těchto podmínek:

a) Vystavovatel, který uzavřel s pořadatelem závaznou smlouvu potvrzením obchodních podmínek na svatebniexpo.cz, je povinen uvést k objednávce informaci o spoluvystavovateli a jeho identifikaci.

b) Spoluvystavovatelství podléhá schválení pořadatele. Pořadatel má právo odmítnout účast spoluvystavovatele na veletrhu.

c) Spoluvystavovatel je povinen se seznámit s obchodními podmínkami a souhlas projevit prostřednictvím elektronické písemné formy.

 

4. Cena a platební podmínky

 1. Po uskutečnění objednávky na www.shop.svatebniexpo.cz vám bude zasláno systémem automatické potvrzení přijetí objednávky. Dále bude objednávka zpracována pořadatelem a vystavena faktura. Platba probíhá na základě písemného potvrzení objednávky pořadatelem a zaslané faktury.
 2. Cena za vystavovací plochu je sjednána dohodou smluvních stran a je uvedena v závazné přihlášce. Závazná přihláška musí být písemně potvrzena pořadatelem. Veškeré ceny za plnění poskytnutá pořadatelem jsou cenami sjednanými dohodou v souladu s ustanoveními zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Vystavovatel, není-li dohodnuto jinak, je povinen zaplatit pořadateli veškerá objednaná plnění do dne splatnosti. DPH bude účtováno dle platné legislativy ve výši 21 %.
 3. V případě nezaplacení plné ceny do data splatnosti je pořadatel oprávněn objednávku v e-shopu stornovat a vystavovatel se zavazuje zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané ceny.
 4. Jestliže vystavovatel zruší svou účast na veletrhu po uzavření smlouvy/objednání po e-shopu, zavazuje se zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny své objednávky. Za storno v době kratší než 1 měsíc před plánovaným zahájením veletrhu náleží pořadateli smluvní pokuta ve výši 100 % z úplaty (i dosud neuhrazené) za nájem výstavní plochy a služby. Za storno v době kratší než 1 měsíc se považuje též nepřevzetí (neobsazení) objednané a řádně zaplacené výstavní plochy dle pořadatelem stanoveného harmonogramu veletrhu, i neúčast vystavovatele (neobsazení výstavní plochy) na pořádaném veletrhu. O neúčasti na veletrhu je vystavovatel povinen pořadatele informovat včas, před začátkem veletrhu.
 5. Cena za vystavování, další služby a podmínky vystavování jsou předmětem obchodního tajemství a nejsou určeny třetí straně. Sdělování těchto informací třetí straně je považováno za porušení obchodních podmínek.
 6. Vystavovatelé či inzerenti mají možnost dostat zdarma bonusy ve formě různých prezentací (na webových portálech, prostřednictvím článků apod.) O přesném rozsahu bonusů a prezentacích rozhoduje pořadatel. Vystavovatelé a inzerenti mají právo nabídku bonusů odmítnout při potvrzení objednávky na Svatební Expo a to písemně emailem na lenka@pragueweddings.com. V opačném případě dává vystavovatel nebo inzerent automatický souhlas s použitím údajů, fotografií a textového materiálu z webových stránek jednotlivých vystavovatelů a inzerentů pro vytvoření prezentace na portálech společnosti SwissSE.com ČR s.r.o. Vystavovatelé a inzerenti ručí za to, že mají právo použít fotografie, které mají na svých webových stránkách zveřejněny. 

 

5. Výstavba a instalace expozic

 1. Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje pořadatel. Konkrétní souhrnné veletržní informace jsou zasílány pořadatelem vždy nejpozději týden před konáním veletrhu a každý vystavující i spoluvystavující je povinen se s nimi před zahájením veletrhu seznámit.
 2. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu na vlastní náklady nebo uhradit vzniklé náklady pořadateli.
 3. V případě, že vystavovatel nainstaluje vlastní stánek, je povinen jej odstranit na svoje náklady ihned po skončení veletrhu. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, je pořadatel oprávněn požadovat náhradu nákladů, které musel vynaložit na jeho odstranění.
 4. V prostorách Hotelu rezervovaných pro veletrh nesmí být k podlaze, stěnám, stropům či sloupům nic připevňováno za pomoci hřebíků, šroubů, vrutů, připínáčků a jiných pomůcek, ani zavěšováno ze střech nebo stropů, pokud to nebylo předem dojednáno a písemně potvrzeno pořadatelem.
 5. Vystavovatel je povinen se řídit instrukcemi Pořadatele, které obdrží emailem a při registraci vystavovatele před začátkem veletrhu.
 6. Porušení obchodních podmínek a pokynů uvedených v instrukcích pro vystavovatele bude mít za následek vyčíslení pokuty ve výši jednoho násobku ceny objednané plochy nebo služby.

 

6. Odpovědnost za škodu

 1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátu, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balícího materiálu, odložené věci na stánku, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení veletrhu.
 2. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu pořadatel pronajal a je povinen je vrátit po skončení akce nepoškozené.
 3. Vystavovatel odpovídá pořadateli za veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s užíváním, montáží nebo demontáží výstavních prostor. Vystavovatel rovněž v plné míře odpovídá za své případné dodavatele, nebo osoby, které pověřil pracemi na výstavních plochách a za případnou škodu, které tyto osoby případně způsobí.

 

7. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností nemůže zahájit veletrh nebo zajistit jeho konání, uvědomí o tom ihned vystavovatele. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod. V případě zrušení celého veletrhu bude vystavovateli nabídnuta adekvátní vystavovatelská plocha v následujícím termínu konání veletrhu nebo navrácena uhrazená částka za vystavování a to do 3 měsíců od data konání zrušené akce. 
 2. Pořadatel má právo upravit délku trvání veletrhu (vztahuje se na všechny termíny veletrhů) nebo změnit místo konání veletrhu. Pokud se takto pořadatel rozhodne, bude o tom vystavovatele neprodleně informovat. Vystavovateli, v tomto případě, nenáleží žádná finanční kompenzace.
 3. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem, předpisem č. 89/2012 Sb.

 

Odsouhlasením obchodních podmínek na e-shopu vystavovatel souhlasí a zavazuje se splnit veškeré tyto podmínky.

Pořadatel i vystavovatel prohlašují, že si obchodní podmínky přečetli, jejímu obsahu rozumí, že smlouvu uzavírají na základě jejich práv a svobodné vůle nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2023